SecureVisio sprawia, że osoby decyzyjne w jednym miejscu posiadają zawsze aktualne i zrozumiałe informacje oraz specjalistyczne narzędzia, dzięki którym podejmują właściwe decyzje dotyczące bezpieczeństwa IT.

Podstawowe korzyści płynące z wdrożenia SecureVisio

SecureVisio wyposażone w profesjonalne narzędzia zarządzania ryzykiem, modelowania zagrożeń i obsługi incydentów pomaga organizacjom minimalizować straty wynikające z incydentów bezpieczeństwa, redukować stres osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz szybko podejmować właściwe decyzje w zakresie wydatków związanych z jego utrzymaniem.

 • Identyfikacja podatności (luk bezpieczeństwa) w systemach IT krytycznych dla działalności biznesowej organizacji
 • Automatyczny odczyt nowych podatności z bazy CVE® oraz integracja z narzędziami Vulnerability Assessment
 • Audytowanie projektu zabezpieczeń IT pod kątem wykrywania krytycznych procesów biznesowych nieposiadających wymaganych zabezpieczeń
 • Symulacja awarii sieci, zabezpieczeń i systemów IT oraz ocena czy skutki awarii są akceptowalne dla organizacji

SecureVisio zawiera interaktywną, elektroniczną dokumentację systemu teleinformatycznego, prezentującą całościowe spojrzenie na bezpieczeństwo organizacji w obszarze technicznym i biznesowym, wyposażoną w graficzne narzędzia zarządzania incydentami, a także zintegrowane narzędzia analizy wpływu naruszeń bezpieczeństwa na procesy organizacji.

 • Elektroniczna dokumentacja wyposażona w dedykowane narzędzia do tworzenia logicznej architektury zabezpieczeń IT oraz szczegółowych schematów sieci fizycznej
 • Funkcja Asset Discovery umożliwia automatyczne wykrywanie, rozpoznawanie oraz dokumentowanie systemów IT
 • Graficzne narzędzia edycji i wyszukiwania parametrów zabezpieczeń, sieci i systemów IT oraz kreator generowania raportów
 • Efektywne kosztowo planowanie bezpieczeństwa dzięki bazie wiedzy eksperckiej oraz funkcjom szacowania ryzyka i modelowania zagrożeń
 • Pomoc w spełnieniu wymagań prawa i standardów bezpieczeństwa (m.in. KNF, PCI-DSS, RODO, ISO-27001)

Dzięki interaktywnej, elektronicznej dokumentacji systemu teleinformatycznego, prezentującej całościowe spojrzenie na bezpieczeństwo organizacji w obszarze technicznym i biznesowym środki bezpieczeństwa są wdrażane, tam gdzie jest to uzasadnione biznesowo adekwatnie do rzeczywistych potrzeb.

 • Nowoczesne rozwiązanie IT GRC dla każdej organizacji
 • Wydatki na bezpieczeństwo IT wynikające z rzeczywistego ryzyka i wymagań działalności organizacji
 • Automatyczne szacowanie ryzyka oraz ustalanie najbardziej narażonych systemów IT o krytycznym znaczeniu dla organizacji
 • Automatyczne ustalenie systemów IT o krytycznym znaczeniu dla organizacji, które są narażone na awarie (single point of failure)
 • Optymalizacja czasu pracy i zmniejszenie stresu osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

SecureVisio pomaga w utrzymaniu ciągłości działania krytycznych procesów organizacji oraz dostarcza narzędzi wspomagających tworzenie planów ciągłości działania organizacji – Business Continuity Planning, szczególnie przydatnych w analizie wpływu potencjalnych incydentów na procesy biznesowe.

 • Alarmowanie o podejrzanych zdarzeniach i incydentach w systemach IT posiadających krytyczne znaczenie dla organizacji
 • Odczyt i analiza alarmów nt. incydentów bezpieczeństwa z systemów SIEM i innych zabezpieczeń technicznych (NGFW, IPS, itp.)
 • Funkcja Business Impact Analysis wykonuje automatycznie ocenę wpływu incydentu na działalność organizacji (przydatna także w projektach BCP)
 • Szybki dostęp do informacji potrzebnych do odtwarzania działania procesów biznesowych po incydencie

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w organizacji w jednym miejscu posiadają kompletną i zawsze aktualną wiedzę nt. całej organizacji jak również mają dostęp do specjalistycznych narzędzi, dzięki którym podejmują właściwe decyzje dotyczące bezpieczeństwa. Ponadto, dzięki zintegrowanej z dokumentacją funkcji Business Impact Analysis dokonuje się automatyczne oszacowanie konsekwencji incydentów dla działalności organizacji.

SecureVisio umożliwia integrację wszystkich zaimplementowanych w organizacji systemów IT (np. systemów SIEM, firewalli nowej generacji, rozwiązań klasy Intrusion Prevention System czy narzędzi Vulnerability Assessment) i dzięki wyposażaniu w mechanizm Syslog Universal Parser pozwala odczytywać i analizować logi i alarmy z tych systemów.

SecureVisio jest wyposażone w profesjonalne narzędzia zarządzania ryzykiem i obsługi incydentów. Umożliwia to organizacjom unikanie błędów w trakcie obsługi incydentów bezpieczeństwa. Zawarte w SecureVisio narzędzia modelowania zagrożeń sprawiają, że osoby decyzyjne szybko dowiadują się jakie procesy biznesowe mogły zostać zakłócone, a także jakie zbiory danych mogły wycieknąć z organizacji.

Dzięki SecureVisio osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo organizacji posiadają zawsze aktualne i kompletne informacje oraz specjalistyczne narzędzia, dzięki którym podejmują właściwe decyzje dotyczące bezpieczeństwa.

Wspomaganie osób podejmujących decyzje o akceptacji planowanej zmiany konfiguracji zabezpieczeń (np. jednostka biznesowa żąda zezwolenia określonej komunikacji do systemu IT w sieci wewnętrznej dla użytkowników z sieci zewnętrznych). SecureVisio zawiera narzędzia umożliwiające oszacowanie ryzyka włamania do systemu IT wynikającego z otwarcia nowego dostępu do tego systemu.

Zawarte w SecureVisio narzędzia modelowania zagrożeń i audytowania bezpieczeństwa umożliwiają dokonanie szybkiej i wiarygodnej oceny rzeczywistego zagrożenia wynikającego z wdrożenia nowych usług IT.

SecureVisio umożliwia dokonanie szybkiej, automatycznej oceny zgodności aktualnego stanu oraz planowanych zmian systemu teleinformatycznego ze standardami bezpieczeństwa, m.in. definiowanie i ocenę spełnienia wymagań KNF, RODO, PCI DSS, ISO 27001, itd.

 • Rozwiązanie opracowane przez polskich ekspertów bezpieczeństwa, z którymi można się skontaktować i zasięgnąć dodatkowych konsultacji, wsparcia w projekcie SOC, itp.
 • Polski producent zapewnia szkolenia i wsparcie techniczne w j. polskim
 • Interfejs użytkownika GUI oraz cała dokumentacja dostępne są w j. polskim
 • Otwartość na potrzeby polskich klientów (m.in. dodawanie nowych funkcji wymaganych przez polskie instytucje – KNF, RODO, itp.)