Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 5.4.1  „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” oś priorytetowa 5 Dyfuzja innowacji, projekt „Dokonanie zgłoszenia wynalazku SIWB do ochrony patentowej”

 08.08.2014
ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO KONKURSU OFERT NA USŁUGI W RAMACH PROJEKTU PN. „DOKONANIE ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO SIWB DO OCHRONY PATENTOWEJ”.

 28.07.2014
KONKURS OFERT

eSecure Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert, w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V Dyfuzja innowacji, Poddziałanie 5.4.1  „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”, projekt „Dokonanie zgłoszenia wynalazku SIWB do ochrony patentowej” prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.).
Zaprasza do złożenia oferty w konkursie ofert na usługi w ramach projektu pn. „Dokonanie zgłoszenia patentowego SIWB do ochrony patentowej”

 31.12.2013

PRZEDSIĘBIORSTWO ESECURE SP. Z O.O. PODPISAŁO UMOWĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH NA PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PODDZIAŁANIA 5.4.1 „WSPARCIE NA UZYSKANIE OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ”

Przedsiębiorstwo eSecure podpisało z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna umowę o dofinansowanie projektu pt. „Dokonanie zgłoszenia wynalazku SIWB do ochrony patentowej” realizowanego w ramach działania 5.4 Zarządzenie własnością intelektualną, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej, osi priorytetowej 5 Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Okres realizacji projektu: 01.07.2014 r. do 31.12.2015 r.