Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 5.4.1  „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” oś priorytetowa 5 Dyfuzja innowacji, projekt „Dokonanie zgłoszenia wynalazku SIWB do ochrony patentowej”

 08.08.2014
CLOSING OF THE PROCEEDING CONCERNING THE OFFER CONTEST FOR SERVICES UNDER THE PN. PROJECT “COMPLETION OF THE PATENT PARTY OF SIWB FOR PATENT PROTECTION”.

 28.07.2014

SHOPPING PROCEDURE

eSecure Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert, w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V Dyfuzja innowacji, Poddziałanie 5.4.1  „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”, projekt „Dokonanie zgłoszenia wynalazku SIWB do ochrony patentowej” prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.).
Zaprasza do złożenia oferty w konkursie ofert na usługi w ramach projektu pn. „Dokonanie zgłoszenia patentowego SIWB do ochrony patentowej”

 31.12.2013

ESECURE SP. Z O.O. SIGNED FOR AN EU FINANCIAL CONTRIBUTION TO A PROJECT IMPLEMENTED WITHIN 5.4.1 “SUPPORT TO OBTAIN PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY”

Przedsiębiorstwo eSecure podpisało z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna umowę o dofinansowanie projektu pt. „Dokonanie zgłoszenia wynalazku SIWB do ochrony patentowej” realizowanego w ramach działania 5.4 Zarządzenie własnością intelektualną, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej, osi priorytetowej 5 Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Okres realizacji projektu: 01.07.2014 r. do 31.12.2015 r.