Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Podziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, projekt „Opracowanie zautomatyzowanego systemu wspomagania decyzji dotyczących bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej i połączonych z nimi systemów teleinformatycznych” nr POIR.01.01.01-00-1921/15

  20.05.2015
SHOPPING PROCEDURE

eSecure Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert, w związku z planowaną realizacją projektu w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 pn. „Opracowanie zautomatyzowanego systemu wspomagania decyzji dotyczących bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej i połączonych z nimi systemów teleinformatycznych” prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz.299).
Zaprasza do złożenia oferty na zakup prac badawczych – „Opracowanie zautomatyzowanego systemu wspomagania decyzji dotyczących bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej i połączonych z nimi systemów teleinformatycznych”

 28.05.2015
ANNOUNCEMENT OF RESULTS

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 20 maja 2015 roku, tj. wyboru podwykonawcy, w tym uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, części prac merytorycznych projektu pn. „Opracowanie zautomatyzowanego systemu wspomagania decyzji dotyczących bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej i połączonych z nimi systemów teleinformatycznych”. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta, która spełniła kryteria formalne. Po przeprowadzeniu analizy oferty dokonano wyboru wykonawcy: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów.
Dziękujemy za udział w procedurze i złożenie ofert.